نوع آزمون : آزمون اختبار

به نام خدا

آگهی

بدینوسیله اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به شرح زیر به اطلاع کارآموزان وکالت میرسد:

ردیف نام خانوادگی نام
1 ابراهیمی آتانی مصطفی
2 احمدی لاشکی حمیدرضا
3 اسعدی سیدحسین
4 اشکوردلیلی محمد
5 اکبرزاده مهدی
6 الهقلی نتاج ملکشاه مجتبی
7 بهره ور محمدرسول
8 پاشازانوس لیلا
9 پتکی محمود
10 پورعباسعلی عمران میثم
11 پورمحمود فرناز
12 پیشگر الهام
13 تاری حسین
14 تقی پوردرزی نقیبی محمدحسین
15 جمالی سیدحسین
16 جوادی کوچکسرایی آزیتا
17 حجازی سیدمهران
18 حسینی ایمنی سیده فاطره
19 دلفان آذری سجاد
20  رجبی دارابی فاطمه
21 رجبی کیاسری حوریه
22 ردائی حسین
23 رزقی شهرودی فاطمه
24 رستم نژاد چراتی معصومه
25 رستمی خدیجه
26 رضایی رضا
27 رمضان نژاد مریم
28 زارع صلاحی حامد
29 سجادی کوهی خیلی سیده مینا
30 سلطانیان داود
31 سلیمی واسوکلایی مجتبی
32 سیاری مریم
33 شفیعی فیض اله
34 شکری مجتبی
35 شکریان کوکنده کوثر
36 شهردمی فاطمه
37 عباس زاده مهدی
38 عبداله پور احمد
39 عزیزی عالیزمینی آتیه
40 علیزاده چپی مسعود
41 غفارنژاد سلیمان
42 فاضلی مجتبی
43 فدایی جویباری معصومه
44 فقیه امیرحمزه
45 قدمی جویباری حامد
46 قریشی امیری منیره السادات
47 قریشی لاریمی میرعلی
48 کاظمی جلودار فاطمه
49 کلانتری محمد
50 موسوی دارابی سیدمحمد
51 نصیری آبندانسری سعید
52 نظری کمیشانی زهرا
53 نوشادی سیدایمان
54 نیکخو رامین
55 ورامینی بهنمیری عباسعلی
56 همائی مهران

یادآوری :

شرکت کنندگانی که نامشان در بین قبول شدگان فوق الذکر درج نشده است مردود علمی تلقی و چنانچه به نتیجه اکتسابی و نمرات مأخوذه معترض باشند می توانند اعتراض خود را با ذکر دلیل ظرف 3 روز  از تاریخ الصاق این آگهی (تاریخ 92/6/4 ) در تابلوی اعلانات کانون ، به دبیرخانه کانون تسلیم نمایند.

کانون وکلای دادگستری مازندران

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت