شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 امید دلخاک (شماره پروانه: 2549) 2549 امید دلخاک وکیل مشغول به کار محمودآباد
2 محمد میرزائی (شماره پروانه: 1357) 1357 محمد میرزائی وکیل مشغول به کار محمودآباد
3 حسن شاهدی (شماره پروانه: 2540) 2540 حسن شاهدی وکیل مشغول به کار نکا
4 بهروز عبداله زاده حمزه کلائی (شماره پروانه: 2539) 2539 بهروز عبداله زاده حمزه کلائی وکیل مشغول به کار بابل
5 علی فلاح رضوانکلائی (شماره پروانه: 2538) 2538 علی فلاح رضوانکلائی کارآموز مشغول به کار نکا
6 فرزانه خوری (شماره پروانه: 2537) 2537 فرزانه خوری وکیل مشغول به کار بهشهر
7 موسی براری (شماره پروانه: 2536) 2536 موسی براری وکیل مشغول به کار نکا
8 سیدمجتبی لطیفی رستمی (شماره پروانه: 2535) 2535 سیدمجتبی لطیفی رستمی وکیل مشغول به کار نکا
9 محمدرضا ذبیح زاده (شماره پروانه: 2534) 2534 محمدرضا ذبیح زاده وکیل مشغول به کار محمودآباد
10 مریم سکاکیان (شماره پروانه: 2533) 2533 مریم سکاکیان وکیل مشغول به کار جویبار
11 حسن جعفری شش پلی (شماره پروانه: 2532) 2532 حسن جعفری شش پلی وکیل مشغول به کار بابلسر
12 علی اصغر صفاری (شماره پروانه: 2531) 2531 علی اصغر صفاری وکیل مشغول به کار آمل
13 کیهانه عالمی (شماره پروانه: 2530) 2530 کیهانه عالمی کارآموز مشغول به کار تنکابن
14 سجاد ایزک شیری (شماره پروانه: 2529) 2529 سجاد ایزک شیری وکیل مشغول به کار رامسر
15 حسین شیرافکن (شماره پروانه: 2527) 2527 حسین شیرافکن کارآموز مشغول به کار قائمشهر
16 رضا میرعرب رضی (شماره پروانه: 2528) 2528 رضا میرعرب رضی کارآموز مشغول به کار بابل
17 علیرضا کاظمی حاجی (شماره پروانه: 2526) 2526 علیرضا کاظمی حاجی وکیل مشغول به کار بابل
18 سیدعبداله طاهر (شماره پروانه: 2525) 2525 سیدعبداله طاهر کارآموز مشغول به کار بابل
19 حکمت سام دلیری (شماره پروانه: 2524) 2524 حکمت سام دلیری کارآموز مشغول به کار چالوس
20 محمدرضا حیدری (شماره پروانه: 2523) 2523 محمدرضا حیدری وکیل مشغول به کار آمل
21 علی صادق پورشاره (شماره پروانه: 2522) 2522 علی صادق پورشاره کارآموز مشغول به کار بابلسر
22 حسن فتحی واوسری (شماره پروانه: 2521) 2521 حسن فتحی واوسری وکیل مشغول به کار ساری
23 محمد بخشی زرین کلائی (شماره پروانه: 2520) 2520 محمد بخشی زرین کلائی وکیل مشغول به کار میاندرود(سورک)
24 سیدعلی اوسط نوراشرف الدین (شماره پروانه: 2519) 2519 سیدعلی اوسط نوراشرف الدین کارآموز مشغول به کار عباس آباد
25 فرامرز اسماعیلی زادشالی (شماره پروانه: 2518) 2518 فرامرز اسماعیلی زادشالی کارآموز مشغول به کار بابل

صفحه‌ها

XLSWord Document