کانون وکلای دادگستری استان مازندران

Mazandaran Bar Association


لیست نهایی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و  واجد شرایط شرکت در اختبار شهریور ماه 1399 کانون وکلای دادگستری مازندران شناخته شدند، به شرح ذیل اعلام می گردد :

لیست نهایی کارآموزانی که پرونده آنان از سوی کمیسیون آموزش و اختبار بررسی شده و واجد شرایط شرکت در اختبار شهریورماه 1399 کانون وکلای دادگستری مازندران شناخته شدند، به شرح ذیل اعلام می گردد: