شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 محمدتقی اندی (شماره پروانه: 2735) 2735 محمدتقی اندی کارآموز مشغول به کار ساری
2 کمال اسفندیاری کلارستاقی (شماره پروانه: 2734) 2734 کمال اسفندیاری کلارستاقی وکیل مشغول به کار نوشهر
3 سیدحامد میرابوالقاسمی (شماره پروانه: 2732) 2732 سیدحامد میرابوالقاسمی وکیل مشغول به کار نور
4 یحیی اصغری (شماره پروانه: 358) 358 یحیی اصغری وکیل مشغول به کار نوشهر
5 انبیا آراسته (شماره پروانه: 2733) 2733 انبیا آراسته کارآموز مشغول به کار قائمشهر
6 محمدحسین محمودی (شماره پروانه: 2731) 2731 محمدحسین محمودی کارآموز مشغول به کار گلوگاه
7 محمدرضا فاضلی (شماره پروانه: 2730) 2730 محمدرضا فاضلی وکیل مشغول به کار آمل
8 سیدخلیل اسمعیل نژاد (شماره پروانه: 2729) 2729 سیدخلیل اسمعیل نژاد وکیل مشغول به کار بابل
9 سیدمحمد قنبری دازمیری (شماره پروانه: 2728) 2728 سیدمحمد قنبری دازمیری وکیل مشغول به کار ساری
10 همت اله نادی بابائی (شماره پروانه: 2727) 2727 همت اله نادی بابائی وکیل مشغول به کار بابل
11 جعفر بهره دار (شماره پروانه: 2726) 2726 جعفر بهره دار کارآموز مشغول به کار قائمشهر
12 محمدباقر پارسائی (شماره پروانه: 2725) 2725 محمدباقر پارسائی وکیل مشغول به کار ساری
13 علیرضا براری (شماره پروانه: 2724) 2724 علیرضا براری وکیل مشغول به کار نکا
14 محمد فولادی سوادکوهی (شماره پروانه: 2723) 2723 محمد فولادی سوادکوهی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
15 ابراهیم بیدل کیاسری (شماره پروانه: 2722) 2722 ابراهیم بیدل کیاسری وکیل مشغول به کار قائمشهر
16 مهدی نوروزی (شماره پروانه: 2721) 2721 مهدی نوروزی وکیل مشغول به کار ساری
17 محمدجعفر شفائی (شماره پروانه: 2720) 2720 محمدجعفر شفائی کارآموز مشغول به کار بهشهر
18 محمد سعیدی فرد (شماره پروانه: 2719) 2719 محمد سعیدی فرد کارآموز مشغول به کار بابل
19 آذین مختارپور (شماره پروانه: 2717) 2717 آذین مختارپور وکیل مشغول به کار ساری
20 محسن فلاحی لیما (شماره پروانه: 2716) 2716 محسن فلاحی لیما کارآموز مشغول به کار چالوس
21 رضا ظفرپور (شماره پروانه: 2715) 2715 رضا ظفرپور کارآموز مشغول به کار تنکابن
22 رحیمه شکوری سعید (شماره پروانه: 2714) 2714 رحیمه شکوری سعید وکیل مشغول به کار میاندرود-سورک
23 علی حسن نتاج (شماره پروانه: 2713) 2713 علی حسن نتاج وکیل مشغول به کار بابل
24 مرضیه ضیاءپور (شماره پروانه: 2712) 2712 مرضیه ضیاءپور وکیل مشغول به کار بابلسر
25 سیدمحمود رضائی سنگدهی (شماره پروانه: 2711) 2711 سیدمحمود رضائی سنگدهی وکیل مشغول به کار ساری

صفحه‌ها

XLSWord Document