شماره پروانه نام نام خانوادگی پایه وکالت وضعیت اشتغال محل اشتغال
1 منصور کاظمی (شماره پروانه: 2766) 2766 منصور کاظمی وکیل مشغول به کار ساری
2 سیدمصطفی حسینی (شماره پروانه: 2765) 2765 سیدمصطفی حسینی وکیل مشغول به کار چمستان
3 حسین فدایی (شماره پروانه: 2764) 2764 حسین فدایی کارآموز مشغول به کار فریدونکنار
4 جلیل محمدی مقدم (شماره پروانه: 2763) 2763 جلیل محمدی مقدم وکیل مشغول به کار آمل
5 پرویز رحمان زاده (شماره پروانه: 2762) 2762 پرویز رحمان زاده وکیل مشغول به کار جویبار
6 سهیل کوهپری (شماره پروانه: 2761) 2761 سهیل کوهپری وکیل مشغول به کار نور
7 حسن وفائی دیلمی (شماره پروانه: 2760) 2760 حسن وفائی دیلمی کارآموز مشغول به کار تنکابن
8 امین کوزه گر (شماره پروانه: 2759) 2759 امین کوزه گر کارآموز مشغول به کار بابل
9 احمد نیگ زاد (شماره پروانه: 2758) 2758 احمد نیگ زاد کارآموز مشغول به کار ساری
10 علیرضا رضانیا معلم (شماره پروانه: 2757) 2757 علیرضا رضانیا معلم وکیل مشغول به کار بابل
11 مصطفی طهماسبی (شماره پروانه: 2756) 2756 مصطفی طهماسبی کارآموز مشغول به کار ساری
12 علی منتظری المشیری (شماره پروانه: 2755) 2755 علی منتظری المشیری کارآموز مشغول به کار ساری
13 سیدامیر مقدس زاده (شماره پروانه: 2754) 2754 سیدامیر مقدس زاده وکیل مشغول به کار بابل
14 مهدی رمضانی (شماره پروانه: 2753) 2753 مهدی رمضانی وکیل مشغول به کار آمل
15 ابراهیم عموزاد (شماره پروانه: 2752) 2752 ابراهیم عموزاد کارآموز مشغول به کار بهشهر
16 کوروش عبادی (شماره پروانه: 2751) 2751 کوروش عبادی کارآموز مشغول به کار قائمشهر
17 ادریس یحیی زاده (شماره پروانه: 2750) 2750 ادریس یحیی زاده وکیل مشغول به کار بابل
18 علی مهدوی تلاوکی (شماره پروانه: 2749) 2749 علی مهدوی تلاوکی وکیل مشغول به کار کیاسر
19 میثم عبدالهی (شماره پروانه: 2748) 2748 میثم عبدالهی وکیل مشغول به کار آمل
20 قهرمان خلیلی اواتی (شماره پروانه: 2747) 2747 قهرمان خلیلی اواتی وکیل مشغول به کار قائمشهر
21 ناصر غلامپور دهکی (شماره پروانه: 2746) 2746 ناصر غلامپور دهکی کارآموز مشغول به کار بابل
22 سحر قبادیان قادی (شماره پروانه: 2745) 2745 سحر قبادیان قادی وکیل مشغول به کار ساری
23 علی قلیزاده (شماره پروانه: 2743) 2743 علی قلیزاده وکیل مشغول به کار محمودآباد
24 حسین الغوثی (شماره پروانه: 2740) 2740 حسین الغوثی وکیل مشغول به کار مرزن آباد
25 محسن ولی نیاپاشا (شماره پروانه: 2739) 2739 محسن ولی نیاپاشا وکیل مشغول به کار گتاب

صفحه‌ها

XLSWord Document