شنبه, بهمن 23, 1400

فایل صوتی کارگاه آموزشی

موضوع؛« پاسخ به سوالات اختبار آئین دادرسی کیفری»

استاد ؛ جناب وکیل دکتر جواد حبیبی

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلاى دادگسترى مازندران

دانلود فایل