پنجشنبه, خرداد 13, 1400

نتیجه جلسات انتخابات هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مازندران

 

احتراماً؛ بدینوسیله نتیجه جلسات انتخابات هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مازندران را به استحضار میرساند:

 

  1. جناب آقای سیدعلی باقری تبار           رئیس هیأت مدیره

  2. جناب آقای بهرام ولیپور                      نایب رئیس هیأت مدیره

  3. جناب آقای مجید داودی                      بازرس کانون

  4. جناب آقای محمود کناررودی                منشی

  5. جناب آقای علی اکبر اربابی                عضو هیأت مدیره

 

کانون وکلای دادگستری مازندران