اطلاعیه کمیسیون کارآموزی درخصوص اختبار سال 1399

بسمه تعالی

به اطلاع کارآموزان محترم می رساند:

بنا به تصمیم کمیسیون کارآموزی، تاریخ اختبارکتبی کارآموزان محترم برای 1399/03/06 لغایت 1399/03/10 تعیین گردیده است.

کارآموزانی که دوره کارآموزی آنان تا تاریخ 1399/03/31 به اتمام می رسد مکلف به شرکت در اختبار می باشند.

مقرر گردید کارآموزانی که دوره کارآموزی آنان به اتمام رسیده و تاکنون تکالیف را ارائه نداده اند ظرف 10 روز و کارآموزانیکه دوره آنان تا 1399/02/16 به اتمام می رسد تکالیف و کارنامه را ظرف یک هفته از تاریخ اتمام دوره ارائه دهند و مابقی بامراجعه به سرپرست کمیسیون کارآموزی درخصوص نحوه ارائه تکالیف تعیین تکلیف نمایند.

ضمناً کارآموزانی که دوره آنان از 1399/04/01 لغایت پایان تیرماه 1399 خاتمه می یابد در صورت تمایل به شرکت در اختبار مکلفند تمایل خود را حداکثر تا تاریخ 1398/12/20 کتباً به کمیسیون کارآموزی اعلام و برای نحوه ارائه تکالیف به تصمیم بعدی این کمیسیون عمل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

ورود به سامانه اتوماسیون اداری

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت