دوشنبه, آذر 21, 1401

قابل توجه کارآموزان محترم؛

سوالات اختبار آئین دادرسی کیفری در سایت کانون وکلای دادگستری مازندران بارگذاری شده است.

ضرورت دارد کارآموزان محترم با ملاحظه ی آن آمادگی لازم جهت پاسخ به سوالات را برای جلسه مورخ 1401/09/24 داشته باشند.

سوالات اختبار آئین دادرسی کیفری1

سوالات اختبار آئین دادرسی کیفری2

کمیسیون کارآموزی و اختبار 

کانون وکلای دادگستری مازندران