يكشنبه, مهر 17, 1401

بسمه تعالی

کانون وکلای دادگستری مازندران با تاکید بر رعایت و اجرای قانون از ناحیه هر شخص و هر کس و حق برخورداری همگان از وکیل دادگستری و نیز در اجرای مقررات قانونی از جمله مواد 190،347،348 و 415 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به تعیین وکیل تسخیری و همچنین با عنایت به اعلام آمادگی جمعی از وکلای محترم عضو این کانون در پذیرش وکالت رایگان هموطنان بازداشت شده حوادث اخیر و متعاقب پی گیریهای قبلی انجام شده از سوی هیأت مدیره، آمادگی خود را کمافی السابق جهت تحقق اهداف قانونی یاد شده اعلام می دارد. لذا خانواده های محترم بازداشت شدگان می توانند در صورت تمایل به منظور تسهیل و تسریع در انتخاب وکیل (به صورت رایگان) به کانون وکلای دادگستری مازندران مراجعه و با شماره تلفن 33321282 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مازندران