چهارشنبه, فروردين 31, 1401

بنام خدا

قابل توجه کارآموزان محترم که دوره ی کارآموزی آنان تا 20/ 04 / 1401 به اتمام می رسد.

اختبارکتبی در روزهای 20، 22 و 25 تیرماه 1401 برگزار می گردد .

1- کارآموزان محترمی که دوره ی کارآموزی آنان به اتمام رسیده و تاکنون تکالیف خود را ارائه نفرموده اند ، ظرف10 روز اقدام نمایند .

2 - سایر کارآموزان محترمی که دوره ی کارآموزانی آنان به اتمام نرسیده یک هفته از تاریخ پایان دوره نسبت به ارائه تکالیف اقدام فرمایند .

3- کارآموزان محترمی که دوره کارآموزی آنان در خرداد و تیرماه 1401 به اتمام می رسد، مکلفند تکالیف انجام شده تا پایان خردادماه را تا تاریخ 1401/04/07 تحویل نمایند .

4-  اختبار بصورت حضوری برگزار می گردد.

5- ساعت و مکان برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد .