نوع آزمون: 
آزمون اختبار

بدینوسیله اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه1391 کانون وکلای دادگستری مازندران بشرح فایل ضمیمه زیر اعلام و به اطلاع میرساند، مردودین معترض میتوانند حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را باذکر دلیل به کمیسیون کارآموزی اعلام نمایند.

ضمناً قبولشدگان ظرف مدت سه روز جهت تکمیل پرونده های خود به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند.

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری مازندران