نوع آزمون: 
آزمون کارآموزی وکلالت
ردیف نام خانوادگی نام
1 لقمانی نوشین
2 کلایی مرتضی
3 حیدری آبندانسری سحرناز
4 یحیایی علیرضا
5 نوریان چالی اسفندیار
6 تقی زاده عادل
7 هندوکلایی الهه
8 نقی زاده موسوی سیدجابر
9 احسانی کرسیکلا سمیه
10 قنبری سیدکلایی فرشته
11 هادی زاده فیروزجایی حجت اله
12 زارع حسن
13 منصوری رضا
14 حجازی سید مهران
15 حسینی سیده زهرا
16 جانباز سوادکوهی علی
17 میرزایی محمد
18 ذاکری عمادالدین
19 قربانی اول سمیه
20 رحمتی فر محمد
21 پورحبیب بهرام
22 بابائی پهنه کلایی سید علی
23 ذکریا زاده خطیر ثریا
24 الهقلی نتاج ملکشاه مجتبی
25 حسین خانزاده فیروزجاه حامد
26 آقازاده بنگر مهدی
27 رحمانی پاچی مصطفی
28 حاجی آقاپور کله بستی نازیلا
29 خان محمدی پروین
30 کریمی فیروزجایی خدیجه
31 سبزی کار سمانه
32 مهاجری نیاکی سپیده
33 عظیمی گلوگاهی وحید
34 جفعرنیا اسبویی امین
35 اباذری املی ساناز
36 سام خانیانی سیما
37 باباپور لمسو هادی
38 اکبری بریجانی اکرم السادات
39 بخشی کچپی منیره
40 احمدی اسوری مطهره
41 کلاکی کردکلایی مرتضی
42 ادبی فیروزجایی خدیجه
43 مهجوری جویباری جابر
44 مجیدی سراجی مایده
45 کاردگر سعید
46 مطلبی سیده سیمین

ایثارگران

  1. غنی پور  معصومه سادات
  2. پورتقی   حمید
  3. ساداتی سلیمان محله   سیده نرجس
  4. شعبانی شه بندی    رضا