نوع آزمون: 
آزمون اختبار

بدینوسیله اسامی قبولشدگان آزمون اختبار شهریور ماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران بشرح زیر اعلام و باطلاع میرساند.

ردیف نام خانوادگی نام
1 اسماعیلی کلاگر صدیقه
2 اکبریان طبری معصومه
3 بهادری رستمی فروغ
4 پورقربانی چافی ربیع
5 حسنی مقدم محمد
6 حسینی سید حمزه
7 راسخی فاطمه
8 رضوانیان عیسی
9 سیدی سید جمال
10 صارمی بهراد
11 صیفی لیلا
12 عرب سودابه
13 قنبری علی
14 کیانژاد تجنکی سید مظاهر
15 مدانلو جویباری ولی اله
16 ملائی برنتی محمد
17 واثقی محسن

مردودین معترض میتوانند وفق ماده 20 شرح وظایف کارآموزی مصوب اردیبهشت ماه 1390 اقدام نمایند.

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری مازندران