روزنامه رسمی سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢٢٠6

روزنامه رسمی سه شنبه بیست و پنجم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢٢٠6

شنبه 29 خرداد 1400

روزنامه رسمی دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢٢٠5

روزنامه رسمی دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢٢٠5

شنبه 29 خرداد 1400

جلسه شورای اجرایی اسکودا ساعت 9 صبح 27 خرداد 1400

جلسه شورای اجرایی اسکودا ساعت 9 صبح 27 خرداد 1400

جمعه 28 خرداد 1400

تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره 2 اصلاحی ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت

تصویبنامه درخصوص اصلاح تبصره 2 اصلاحی ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت

چهارشنبه 26 خرداد 1400

دستور العمل سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص مالیات مقطوع عملکرد سال1399

دستور العمل سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص مالیات مقطوع عملکرد سال1399

يكشنبه 23 خرداد 1400

راه اندازی سامانه ساجد جهت ثبت الکترونیکی دادخواست های بدوی مطروحه در دیوان عدالت اداری

راه اندازی سامانه ساجد جهت ثبت الکترونیکی دادخواست های بدوی مطروحه در دیوان عدالت اداری

يكشنبه 23 خرداد 1400

جناب آقای علی شهاب وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، در غم از دست دادن عزیزی به سوگ نشسته است.

جناب آقای علی شهاب وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران، در غم از دست دادن عزیزی به سوگ نشسته است.

شنبه 22 خرداد 1400

جناب آقای رشید عنایت تبار وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران در غم از دست دادن همسر گرامی شان به سوگ نشسته اند.

جناب آقای رشید عنایت تبار وکیل محترم عضو کانون وکلای دادگستری مازندران در غم از دست دادن همسر گرامی شان به سوگ نشسته اند.

شنبه 22 خرداد 1400

روزنامه رسمی - سه شنبه هجدهم خردادماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره٢٢٢٠٠

روزنامه رسمی - سه شنبه هجدهم خردادماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره٢٢٢٠٠

شنبه 22 خرداد 1400

روزنامه رسمی - پنجشنبه سیزدهم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢١٩٨

روزنامه رسمی - پنجشنبه سیزدهم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢١٩٨

شنبه 22 خرداد 1400

روزنامه رسمی - چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢١٩٧

روزنامه رسمی - چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢١٩٧

شنبه 22 خرداد 1400

روزنامه رسمی - سه شنبه یازدهم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢١٩6

روزنامه رسمی - سه شنبه یازدهم خرداد ماه ١4٠٠ سال هفتاد و هفتم شماره ٢٢١٩6

سه شنبه 18 خرداد 1400

جلسه ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/11/24 در سالن اجتماعات کانون گزارمی شود.

جلسه ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1398/11/24 در سالن اجتماعات کانون گزارمی شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/10/26 در سالن اجتماعات کانون برگزار میشود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/10/26 در سالن اجتماعات کانون برگزار میشود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/9/21 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/9/21 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/8/9 در سالن اجتماعات کانون برگزار  می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت9 صبح روز پنجشنبه 98/8/9 در سالن اجتماعات کانون برگزار  می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/6/14 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/6/14 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/5/3 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/02/12  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 98/02/12  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/12/16  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/12/16  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/11  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/11/11  در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه ای با حضور و  سخنرانی استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر علی آزمایش  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار خواهد شد.

جلسه ای با حضور و  سخنرانی استاد برجسته حقوق جناب آقای دکتر علی آزمایش  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار خواهد شد.

امتحان مقررات وکالت و شرح وظایف کارآموزی

امتحان مقررات وکالت و شرح وظایف کارآموزی

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/09/29 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

جلسه کارگاه آموزشی ماهانه کارآموزان وکالت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 97/09/29 در سالن اجتماعات کانون برگزار می شود.

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

قبول شدگان اختبار کارآموزی خردادماه سال 1395 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

اسامی پذیرفته شدگان اختبار 1394 واجد شرایط جهت صدور پروانه وکالت

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1393 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

اسامی قبول شدگان کارآموزان محترم وکالت در اختبار کارآموزی سال 1392

آزمون اختبار

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

اسامی قبول شدگان آزمون اختبار خردادماه 1391

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان آزمون اختبارشهریورماه سال 1390 کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

اسامی قبولشدگان در اختبار بهمن و اسفند 89

آزمون اختبار

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1393

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

اسامی قبولشدگان سهمیه آزاد و ایثارگران داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 1392 کانون وکلای دادگستری مازندران به ترتیب رتبه قبولی

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

اسامی قبولشدگان آزمون کارآموزی وکالت سال 1391

آزمون کارآموزی وکلالت

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

اسامی قبولشدگان در آزمون کارآموزی وکالت سال 1390کانون وکلای دادگستری مازندران

آزمون کارآموزی وکلالت

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت 1384

آزمون کارآموزی وکلالت

جستجوی سریع وکیل

نام
نام خانوادگی
  • شمارش کل:134,558
  • بازدید کنندگان:
    • امروز:4
    • این هفته:72